Greitas aptarnavimas
Aukšta kokybė
Klientų įvertinimas
4.3
Lankstus atsiskaitymas

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Mus rasite

Pirkimo pardavimo politika

PIRKIMO – PARDAVIMO E-PARDUOTUVĖJE https://www.meistronamai.lt TAISYKLĖS

I. Sąvokos ir apibrėžimai:

1.1. „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, aprašyta Privatumo pranešime

1.2. „Darbo diena“ – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.3. „E-parduotuvė“ – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu https://www.meistronamai.lt.

1.4. „Pardavėjas“ – UAB „TIMBER CABINS“, juridinio asmens kodas 301694566, buveinės adresas Stasiūnų km., Kaišiadorių raj., Kiemelių g. 1C, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100006187411.

1.5. „Pirkėjas/Jūs“ – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių E-parduotuvėje arba naudojasi kitomis E-parduotuvėje siūlomomis paslaugomis.

1.6. „Privatumo pranešimas“ – Privatumo pranešimas, kuris apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1.7. „Prekės“ – E-parduotuvėje parduodamos prekės ir siūlomos paslaugos.

1.8. „Sutartis“ – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.9. „Taisyklės“ – šios pirkimo E-parduotuvėje taisyklės.

II. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato naudojimosi E-parduotuve sąlygas ir tvarką, kuria Pirkėjas gali įsigyti E-parduotuvėje parduodamas Prekes, taip pat Sutarties sudarymo sąlygas, Pirkėjo įsigytų Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo tvarką, Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas bei atsakomybę ir kitas sąlygas.

2.2.   E-parduotuvė skirta fiziniams ir juridiniams asmenims.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą E-parduotuvėje be registracijos, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo E-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Privatumo pranešimu, jis privalo nesiregistruoti ir/ar neteikti užsakymo, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Privatumo pranešimu visa apimtimi.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už E-parduotuvėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą, Prekių kokybę, užsakytų paslaugų įvykdymą savo jėgomis arba trečiųjų asmenų pagalba, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.6. Pardavėjas turi teisę keisti E-parduotuvės funkcionalumus (pirkimo, apmokėjimo būdus ir pan.) arba aktyvuoti tik tam tikrus iš jų, riboti Pirkėjų registraciją E-parduotuvėje ar registruotų Pirkėjų skaičių. Be to, Pardavėjas turi teisę apriboti konkretaus Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, trukdo ar bando pakenkti E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.8. Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą be išankstinio pranešimo Pirkėjui, tačiau privalo įvykdyti iki sustabdymo/nutraukimo prisiimtus įsipareigojimus Pirkėjo atžvilgiu.

III. Registracija E-Parduotuvėje

3.1. Perkant E-parduotuvėje registracija nėra būtina. Gali būti perkama: i) tiek užsiregistravus, ii) tiek be registracijos, iii) tiek telefonu, iv) tiek elektroniniu paštu. Bet kokiu atveju, Pirkėjas gali pateikti užsakymą tik nurodęs užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis.

3.2. Pirkimas su registracija:

3.2.1. Pirkėjas, norėdamas užsiregistruoti E-parduotuvėje, turi suvesti E-parduotuvės registracijos lauke privalomus duomenis, kurių pagrindu sukuriama Pirkėjo paskyra, susieta su Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jungdamasis prie savo paskyros E-parduotuvėje, Pirkėjas turės naudoti pirminės registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir savo susikurtą slaptažodį;

3.2.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją;

3.2.3. Pirkėjas turi saugoti savo sukurtus prisijungimo duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už bet kokius veiksmus, kurie buvo atlikti E-parduotuvėje prisijungus prie Pirkėjo paskyros. Jei E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E-parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Apie prisijungimo duomenų praradimą Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją šiuo kontaktiniu adresu: info@meistronamai.lt

3.3. Pirkti be registracijos, telefonu ar elektroniniu paštu Pirkėjas gali tik pateikęs duomenis, kurie yra reikalingi užsakymo įvykdymui. Prekių užsakymai, pateikti telefonu arba elektroniniu paštu, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo pranešimo nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu bei jų taikymu.

3.4. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo E-parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

3.5. Užsiregistruodamas E-parduotuvėje arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis:

3.5.1. turi teisę pirkti E-parduotuvėje;

3.5.2. atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pateikęs neteisingus savo arba trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo pasekmes.

3.6. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo ir / ar trečiųjų asmenų žalą, patirtą dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė Taisyklių reikalavimų, susijusių su duomenų pateikimu, jų pakeitimu ar atnaujinimu. Jeigu naudodamasis E-parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

IV. Prekių informacija

4.1. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad:

4.1.1. Prekių aprašymai ir informacija apie Prekių savybes E-parduotuvėje pateikiami pagal atitinkamų Prekių tiekėjų nurodytus duomenis. Pardavėjas nėra atsakingas už informacijos apie Prekių savybes turinį;

4.1.2. E-parduotuvėje pateikiama Prekės informacija yra bendrojo pobūdžio ir gali būti ne tapati atitinkamos Prekės pakuotės informacijai;

4.1.3. reali Prekės išvaizda (spalva, dydis, forma) gali ne visiškai atitikti Prekės atvaizdą nuotraukoje E-parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

4.2. Jeigu Prekei yra suteikta gamintojo garantija, visa rašytinė informacija apie jos sąlygas pridedama prie Prekės.

4.3. Tuo atveju, kai dėl parduodamų Prekių savybių Pardavėjas bus laikomas gamintoju, Pardavėjas suteiks teisės aktuose numatytą garantiją. Be to, bus taikomos toliau nurodytos sąlygos, nebent kartu su Preke pristatytuose dokumentuose būtų nurodytos kitos sąlygos:

4.3.1. Jei per 5 (penkių) metų garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius, turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui. Gavęs pranešimą, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų privalo jį išnagrinėti ir savo nuožiūra pagal atitinkamas faktines aplinkybes, pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke ar pašalinti trūkumus, arba atlyginti Pirkėjo turėtas pagrįstas išlaidas trūkumams pašalinti, arba pradėti derybas dėl trūkumus atitinkančio Prekės kainos sumažinimo;

4.3.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, jei reikalavimų Prekės kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas yra tuomet, kai Prekės trūkumų šalinimo kaštai sudaro daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. Prekės kainos, o Pardavėjas nepašalina trūkumų ar neatlygina Pirkėjo turėtų pagrįstų išlaidų trūkumams pašalinti arba nepakeičia Prekės tinkamos kokybės Preke;

4.3.3. Pirkėjas ir Pardavėjas bendradarbiaus, jeigu būtų nustatyti Prekės trūkumai. Pirkėjas suteiks Pardavėjui galimybę ištaisyti nustatytus Prekės trūkumus, t.y. nedelsiant suteiks galimybę Pardavėjui ar jo samdytiems tretiesiems asmenims apžiūrėti Prekę, įvertinti nustatytus trūkumus bei suteiks prieigą prie Prekės, kad nustatyti Prekės trūkumai būtų pašalinti. Pirkėjui nebendradarbiaujant ir neįvykdžius nurodytų įsipareigojimų bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako savo pretenzijų dėl Prekės kokybės, o Prekė yra tinkamos kokybės, ir Pardavėjas tokiu atveju neatsakys už žalą ar nuostolius, kurie kilo dėl šių Pirkėjo pareigų nevykdymo.

4.4. Prekėms gali būti taikomos akcijos ir nuolaidos pagal Pardavėjo nustatytą tvarką. Nuolaidos negali būti sumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios akcijos sąlygos numato kitaip ir tai skelbiama E-parduotuvėje, Pardavėjo interneto svetainėje ar  akcijos sąlygose.

4.5. Prekių su nuolaida kiekis gali būti ribotas, todėl Pardavėjas negarantuoja galimybės visiems Pirkėjams įsigyti Prekių, kurioms taikoma nuolaida.

V. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

5.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

5.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.

5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš šių būdų:

5.3.1. naudojantis Google Pay arba Apple Pay per atitinkamą mokėjimų apdorojimo paslaugų sistemą;

5.3.2. apmokant mokėjimo kortele. Atsiskaityti galite VISA arba MASTERCARD kortelėmis;

5.3.3. banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą;

5.3.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;

5.3.5. kitais būdais, jeigu jie yra nurodomi E-parduotuvėje.

5.4. Pirkėjas, pirkdamas Prekes internetu, turi galimybę: i) Prekės užsakymo metu atlikti pilną mokėjimą  arba ii) atlikti mokėjimą dalimis, t. y. Pirkėjas, Prekės užsakymo metu, sumoka 50 (penkiasdešimt) procentų Prekės kainos, o likusią Prekės kainos dalį apmoka po Prekės pagaminimo, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas iki užsakytos Prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Daugiau informacijos apie mokėjimo sąlygas galite rasti skiltyje „Apmokėjimo sąlygos“ (žr. https://meistronamai.lt/apmokejimo-salygos/).

5.5. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (kai toks atsiskaitymo būdas yra taikomas ir jei Pirkėjas pasirinko atitinkamą Taisyklėse įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas Prekių užsakymas.

5.6. Kai už Prekes atsiskaitoma dalimis, PVM sąskaita-faktūra Pirkėjui pateikiama po galutinio mokėjimo, t. y. Pirkėjui sumokėjus visą Prekės kainą.

5.7.  Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka mokėjimo paslaugos teikėjui.

5.8. Teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu ir/arba kartu su Prekėmis pristatymo metu pateikiama Pardavėjo išrašyta PVM sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas. PVM sąskaitos faktūros ar kito atitinkamo dokumento duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

5.9.  Prekės kaina gali būti pakeista Pardavėjo, jeigu dėl Pirkėjo kaltės ar Sutarties sudarymo metu Pirkėjo neatskleistų aplinkybių pasikeičia Prekės specifikacijos ar kokybiniai reikalavimai, pristatymo terminai ar vieta, Sutartyje aptartų paslaugų apimtis ar kitos aplinkybės, kurios padidina Pardavėjo sąnaudas arba kai Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, dėl ko Pardavėjas patiria papildomų sąnaudų.

5.10. Sutarties neįvykdžius dėl Pirkėjo kaltės, atliktas dalinis mokėjimas grąžinamas Pirkėjui, išskaičius iš jo netesybas ir Pardavėjo nuostolius. Tokiu atveju Pirkėjas taip pat turi padengti Pardavėjo nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėtos sumos.

VI. Prekių užsakymas ir sutarties sudarymas

6.1. Norėdamas užsisakyti Prekių iš E-parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją, pateikus užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis.

6.2. E-parduotuvėje pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo pranešimu, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita jam pateikta papildoma informacija, paspausdamas atitinkamą mygtuką arba kitu būdu patvirtina užsakymą.

6.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas savo nurodytu elektroninio pašto adresu ir / arba trumpąją žinute užsakymo metu nurodytu mobiliuoju telefonu gauna patvirtinimą, kad užsakymas yra pradėtas vykdyti. Prekes apmokant užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

6.4. Priklausomai nuo Prekių savybių po Prekių užsakymo dar gali vykti Prekių modifikacijų ir kitų klausimų derinimas su Pirkėju.

VII. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

7.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, pasirenka pristatymo būdą: atsiėmimą iš Pardavėjo nurodytos vietos, pristatymą pasirinktu adresu/į paštomatą arba kitu būdu, kuris nurodytas E-parduotuvėje.

7.2. Prekės bus paruoštos atsiėmimui arba išsiuntimui per E-parduotuvėje nurodytą ar šalių atskirai sutartą terminą su sąlyga, kad Pardavėjas sandėlyje turi atitinkamą Prekių kiekį ir yra gautas mokėjimas už Prekes.

7.3. Prekės iš Pardavėjo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo patvirtinimo, kad užsakytos Prekės jau yra nurodytoje vietoje ir jas galima atsiimti.

7.4. Kai kurioms Prekėms gali būti taikomas kitoks užsakymo paruošimo laikas nei numatyta šių Taisyklių 7.2 p.

7.5 Išimtiniais atvejais, Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

7.6. Pirkėjas E-parduotuvėje gali susipažinti su Prekių pristatymo sąlygomis, įkainiais, nemokamo pristatymo sąlygomis ir kiek konkrečiai kainuos jo pasirinkto Prekių krepšelio pristatymas.

7.7. Jei Pirkėjo Prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas neturi arba per nustatytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą Prekių pristatymo terminą arba atšaukia užsakymą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu Prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

7.8. Pirkėjas yra atsakingas už pristatymo adreso, nurodyto užsakant Prekes arba paskyroje, teisingumą ir už Prekių atsiėmimą/priėmimą suderintu laiku bei privalo užtikrinti, kad Prekės pristatymo vietoje nebūtų kliūčių tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

7.9. Pirkėjas privalo įspėti, jeigu Prekių pristatymo sąlygos yra komplikuotos, t. y. keliai yra nepravažiuojami arba sunkiai pravažiuojami, Prekių neįmanoma pristatyti į nurodytą vietą ar tam reikia specialaus transporto. Tokiu atveju Pirkėjas privalo papildomai atlyginti komplikuoto Prekių pristatymo kaštus, kurie yra būtini, norint pristatyti Prekes į Pardavėjo nurodytą vietą; arba, Pardavėjui atsisakius atlyginti tokio Prekių pristatymo išlaidas, Pardavėjas pats savo jėgomis ir savo lėšomis įsipareigoja pasiimti Prekę iš artimiausios privažiuojamos suderintos vietos.

7.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.11. Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių suderintu laiku arba Pirkėjas neatsiima prekių iš Pardavėjo per nustatytą terminą, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia Sutartį, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo išlaidas ir kitus pagrįstus nuostolius bei išlaidas.

7.12. Pirkėjas, priimdamas Prekes, privalo apžiūrėti siuntą. Pastebėjus Prekių siuntos trūkumų, Pirkėjas privalo nepriimti Prekių siuntos ir privalo trūkumus nurodyti Prekių priėmimo dokumentuose.

7.13. Jeigu Pirkėjas priima Prekes, nenurodydamas priėmimo dokumentuose pastabų apie Prekių kiekį ir / ar kokybę, laikoma, kad Pirkėjas priėmė pilnos komplektacijos ir nepažeistą Prekę.

7.14. Apie sugadintą Prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais būdais.

7.15. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui arba pristatyta į jo nurodytą vietą.

VIII. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

8.1. Pirkėjas, šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties ir grąžinti E-parduotuvėje įsigytas Prekes nenurodydamas grąžinimo priežasties. Šia teise atsisakyti sutarties Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu jis yra laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

8.2. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, turi pranešti apie tai Pardavėjui  elektroniniu paštu info@meistronamai.lt arba per E-parduotuvės paskyrą.

8.3. Pirkėjas turi savo sąskaita grąžinti Prekes Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie užsakymo atsisakymą pateikimo Pardavėjui, pristatant Prekes Pardavėjui.  

8.4. Grąžinamos Prekės turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti kartu su Preke). Jeigu Prekė nėra tinkamai sukomplektuota ir supakuota, Pardavėjas turi teisę jos nepriimti. Grąžinant Prekes Pirkėjas privalo pridėti pirkimo dokumentus. Taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti Pardavėjo pateiktą Prekės grąžinimo formą.

8.5. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo panaudotos, sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie yra būtini norint apžiūrėti Prekę, nelaikomi esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais).

8.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti šių Prekių:

8.6.1. Prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;

8.6.2. dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

8.6.3. Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

8.6.4. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

8.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes grąžina Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, nurodytą grąžinimo dokumentuose.

8.8. Jeigu Pirkėjui pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 (keturiolika) dienų pakeisti ją kita, analogiška Preke arba grąžinti, vadovaujantis šiame Taisyklių skyriuje numatyta grąžinimo tvarka. 

8.9. Prekės laikomos nekokybiškomis, jeigu Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusios Prekių esminės ypatybės, Prekės yra pažeistos mechaniškai ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų.

8.10. Jeigu grąžinamos Prekės buvo pristatytos per kitą asmenį, t. y. Pirkėjas pasirinko Prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už Prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl Prekių pristatymo patirtas išlaidas.

IX. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo pranešimu, kuris skelbiamas interneto puslapyje https://www.meistronamai.lt

X. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su jomis, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.4. Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju dėl E-parduotuvėje įsigytų Prekių el. paštu info@meistronamai.lt, telefonu +370 700 44 799 arba per savo paskyrą E-parduotuvėje darbo dienomis 9-18 val.

10.5. Pirkėjas, jeigu jis yra laikomas vartotoju, dėl savo pažeistų teisių naudojantis E-parduotuve taip pat gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (https://www.vvtat.lt).

10.6. Pirkėjas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Prekės saugojimo ir naudojimo taisyklėmis bei garantinėmis sąlygomis, jis su jomis sutinka, jas supranta ir įsipareigoja jų laikytis.

Pateikiama nuoroda į Prekės saugojimo ir naudojimo taisykles: https://meistronamai.lt/saugojimo-ir-naudojimo-instrukcija/.

Pateikiama nuoroda į Prekės garantijos sąlygas: https://www.meistronamai.lt/garantija/.

 

Paskelbta – 2023-06-23.

meistronamai.lt
TimberCabins

Timber Cabins puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo politika